www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica OZ z 25.05.2015
01.06.2015 -

 

Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 25.05.2015

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa

 3. Prejednanie došlých žiadostí o pridelenie nájomného bytu

 4. Realizácia vybudovania optickej siete dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska

 5. Výber externého manažéra projektov v rámci výziev vypísaných PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra).

 6. Záver

 

 

 

 

 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Po privítaní prítomných ich oboznámil s predloženým programom rokovania s ktorým poslanci jednohlasne súhlasili.

 

 

 1. Za overovateľov zápisnice sa menujú Mgr. Stanislav Hlavačka a Gustáv Nagy. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Borková Zita.

 

 1. Pán starosta informoval prítomných, že od 31.5.2015 sa uvoľní obecný nájomný byt v bytovom dome 12 b.j., 3 izb. byt č. B/6 nájomcom ktorého bol Ladislav Farkas. Obecný úrad eviduje štyri podané žiadosti o pridelenie 3 izb. nájomného bytu, a to podľa dátumu doručenia nasledovne:

  • Csehová Renáta bytom Zemianska Olča – došlo 31.3.2015

  • Csehová Žofia bytom Číčov – došlo 8.4.2015

  • Fojtíková Margita bytom Číčov – došlo 29.4.2015

  • Nagy Alfréd bytom Okoličná n. O. – došlo 25.5.2015

Po prerokovaní žiadostí obecné zastupiteľstvo stanovilo nasledovné poradie na

pridelenie bytu pre žiadateľov

 1. Fojtíková Margita

 2. Nagy Alfréd

 3. Csehová Renáta

 4. Csehová Žofia

Zmluva o nájme uvoľneného 3-izb. bytu B/6 bude po splnení všetkých podmienok a zaplatení kaucie uzatvorená s Margitou Fojtíkovou bytom Číčov.

 

 

 

 1. Dňa 6.5.2015 bolo doručené obecnému úradu oznámenie štátnej organizácie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). V rámci programu informatizácie spoločnosti realizujeNárodný projekt: „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska. Národný projekt je plne hradený z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. K realizácii projektu sa NASES obracia na obecné zastupiteľstvo o schválenie návrhu uznesenia, ktorým berie na vedomie toto oznámenie NASES a ktorým poveruje starostu na podpísanie právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete. Obecné zastupiteľstvo návrh uznesenia hlasovaním zo siedmych prítomných poslancov jednohlasne prijalo.

 

 1. Pán starosta informoval prítomných, že žiadosti na projekty realizujú externí manažéri. Na poskytovanie služieb v oblasti projektového poradenstva predložili obci ponuky na možnú spoluprácu pri vypracovaní Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka 2014-2020 vypísaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, štyri spoločnosti a to:

   1. ABC – Arrow Business Consulting, s.r.o., Komárno

   2. Premier Consulting, s.r.o., Komárno

   3. GS Solutions, s.r.o., Bratislava

   4. Garant projekt s.r.o., Bratislava

Na základe predložených cenových ponúk je pre obec najvýhodnejšia prihliadnuc na

odmeny a platobné podmienky ponuka spoločnosti ABC, ktorá za vyhotovenie

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok žiada odmenu vo výške 1000 €

do troch dní od podpisu Zmluvy a odmenu vo výške 3% z oprávnených nákladov

projektu do troch dní odo dňa pripísania prostriedkov na účet žiadateľa. U ďalších

troch ponukách je percento z oprávnených nákladov oveľa vyššie, takže

sú pre obec menej priaznivé.

Pán starosta informoval poslancov, že z Programu rozvoja

vidieka 2014-2020 budú zverejnené v 8-9 mesiaci roku 2015 výzvy na podanie

žiadostí v rámci ktorých by mohla obec podať žiadosť o rekonštrukciu budovy

spoločenského domu (bývalej školskej budovy), prípadne na obnovu budovy pekárne

a to so 100 % financovaním.

Z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 bolo uverejnené opatrenie 3.4.2 obnovy

a rozvoja obcí v rámci ktorého mieni obec podať svoju žiadosť na vybudovanie

digitálneho kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti

vandalizmu na verejných priestoroch pán starosta navrhuje stanoviť za zhotoviteľa

projektu taktiež spoločnosť ABC s.r.o. Komárno.

Návrh pána starostu vybrať za projektového manažéra ABC s.r.o. Komárno podporujú

aj poslanci. Pristúpilo sa k hlasovaniu, zo siedmych prítomných poslancov sedem

poslancov schválilo prijatie ponuky ABC Arrow Business Consulting, s.r.o., Komárno

a uzatvorenie zmluvy o dielo s týmto zhotoviteľom vzhľadom na záujem obce o

čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov ES v rámci Programu rozvoja

vidieka SR 2014-2020 ako aj v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

 

 

 

 

 1. Nakoľko ďalšie pripomienky neboli a programové body boli vyčerpané pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

Karol Farkas v.r.

Starosta obce

 

Okrúhla pečiatka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 25.5.2015 číslo V-2015

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

 

 

Bod č. 3: schvaľuje nasledovné poradie na pridelenie 3-izb. nájomného bytu 410 B/6

 

 1. Fojtíková Margita, Číčov

 2. Nagy Alfréd, Okoličná na Ostrove

 3. Csehová Renáta, Zemianska Olča

 4. Csehová Žofia, Číčov

Zmluva o nájme uvoľneného 3-izb. bytu bude po splnení všetkých podmienok a zaplatení kaucie uzatvorená s Margitou Fojtíkovou bytom Číčov. Ostatní žiadatelia

budú naďalej evidovaný v poradovníku žiadostí o byt.

 

 

Bod č. 4: berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie

projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej

širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych

miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti,

prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu

 

poveruje starostu obce Karola Farkasa na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov

obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii

vybudovania pasívnej optickej siete

 

 

Bod č. 5: schvaľuje prijatie ponuky ABC Arrow Business Consulting, s.r.o., Komárno

na poskytovanie služieb v oblasti projektového poradenstva

poveruje starostu obce Karola Farkasa na uzatvorenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom

ABC s.r.o., Komárno , vzhľadom na záujem obce o čerpanie prostriedkov

zo štátneho rozpočtu a z fondov ES v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

ako aj v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

 

 

 

 

 

Karol Farkas v.r.

Starosta obce

Okrúhla pečiatka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.