www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica OZ z 04.05.2015
18.05.2015 -

 

Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 04.05.2015

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa

  3. Opätovné prejednanie žiadosti spoločnosti LAMIX s.r.o. so sídlom Trávnik č. 308 o odpredaj pozemku parc. č. 131/14 v k.ú. Trávnik

  4. Záver

 

 

 

 

  1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Po privítaní prítomných ich oboznámil s predloženým programom rokovania s ktorým poslanci jednohlasne súhlasili.

 

 

  1. Za overovateľov zápisnice sa menujú Esztergályos Ľudovít a Rajkó Attila. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Borková Zita.

 

  1. V nadväznosti na uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 17.4.2015 č. III-2015 bod č. 7B podľa ktorého bolo schválené uskutočnenie miestnej obhliadky pozemku parc. č. 131/14 k.ú. Trávnik za účelom rozhodovania, či pozemok obec ponúkne na prenájom spoločnosti LAMIX s.r.o., Trávnik č. 308, IČO: 46533168 a to na deň 27.4.2015 o 19.00 hod. Odpredaj pozemku registra „C“ parc. č. 131/14 o výmere 2005 m2 vedenú na LV 332 k.ú. Trávnik uvedenému žiadateľovi obecné zastupiteľstvo zamietlo. Na zasadnutí bol prítomný aj konateľ firmy LAMIX s.r.o. pán Ľudovít Végh. Pán starosta sa na neho obrátil z otázkou, či má záujem o prenajatie predmetného pozemku, keďže odpredaj bol zamietnutý a znovu prejednanie už nie je možné.

 

Pán Végh Ľudovít: o prenajatie pozemku firma nemá záujem, trvá naďalej na získaní pozemku do vlastníctva a má záujem iba o kúpu pozemku. Odpredaj pozemku bol v roku 2013 vtedajším obecným zastupiteľstvom schválený. To, že v tomto roku obecné zastupiteľstvo zmenilo rozhodnutie vo veci predaja, teda neschválilo odpredaj pozemku pokladá za negatívny postoj k uskutočneniu zámerov jeho firmy, za ignoráciu a útok voči svojej firme. Pán Végh povedal, že trvá na svojej pravde, podľa jeho názoru k odkúpeniu pozemku v minulosti nedošlo z jeho viny, ale z viny niekoho iného. Prenájom pozemku nie je cieľom firmy. Celú túto problematiku bude riešiť súdnou cestou, pretože je presvedčený, že bol zabraňovaný v odkúpení pozemku.

 

Pán starosta: sa obrátil na poslancov s návrhom rozhodnúť o tom, dokedy bude stanovené firme LAMIX s.r.o. vyprázdniť pozemok na ktorom sú ťažké stroje a zariadenia, keďže pozemok je vo vlastníctve obce a  o prenajatie nemá firma záujem. Navrhuje stanoviť reálny termín, aby mala firma čas na premiestnenie strojnej techniky.

Pán Végh: v minulosti vraj dostal súhlas od predošlého starostu na umiestnenie strojov na predmetnom pozemku. O tom však písomná dokumentácia nie je. O tejto debate však rozhodne niekto iný, vykoná určité kroky a túto vec navrhuje riešiť súdnou cestou.

Pán poslanec Ódor: navrhuje 30 pracovných dní

Pán poslanec Esztergályos: podľa jeho názoru existuje zákon, ktorý upravuje, že užívateľ pozemku má byť vyzvaný na zanechanie pozemku a je upravený aj termín, ktorý môže byť stanovený. Pán starosta dostal za úlohu zistiť ustanovenia príslušného zákona.

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním z piatich prítomných poslancov hlasovalo nasledovne: štyria poslanci hlasovali za a jeden poslanec sa zdržal hlasovania schválilo, aby bola firma LAMIX s.r.o. vyzvaná na zanechanie a vypratanie pozemku parc. č. 131/14 v zákonom stanovenej lehote.

 

 

  1. Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný, pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

Karol Farkas v.r.

starosta obce

Okrúhla pečiatka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 4.5.2015 číslo IV-2015

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

 

 

Bod č. 3: schvaľuje, aby bola firma LAMIX s.r.o. vyzvaná na zanechanie a vypratanie pozemku parc. č. 131/14, ktorú užíva v zákonom stanovenej lehote

 

 

 

 

 

 

 

Karol Farkas v.r.

Starosta obce

Okrúhla pečiatka obce

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.