www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ z 25.08.2015
02.09.2015 -

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 25.08.2015

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa

 3. Prejednanie došlých žiadostí o pridelenie nájomného bytu

 4. Záver

 

 

 

 

 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Po privítaní prítomných ich oboznámil s predloženým programom rokovania s ktorým poslanci jednohlasne súhlasili.

 

 

 1. Za overovateľov zápisnice sa menujú Esztergályos Ľudovít a Mgr. Hlavačka Stanislav. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Bc. Borková Zita.

 

 1. Programovým bodom mimoriadneho zasadnutia je prejednať a rozhodnúť o podaných žiadostiach o pridelenie nájomného bytu v nájomnom bytovom dome so súp. č. 410, byt č. A/3, ktorý bol v prenájme pani Ildikó Slobodovej a Juraja Illésa obaja bytom Trávnik 410. Doba na ktorú bola nájomná zmluva so spolunájomníkmi uzatvorená skončila dňom 31.7.2015. Spolunájomníci o opakované uzavretie zmluvy pred dohodnutým termínom skončenia nájmu bytu z rodinných dôvodov nepožiadali. Byt bol nájomcami doteraz užívaný.

Pán starosta navrhol, aby poslanci rozhodli o pridelení predmetného bytu žiadateľom tajným hlasovaním. Poslanci hlasovaním z piatich prítomných poslancov jednohlasne odmietli hlasovať tajne.

Obecný úrad evidujeme šesť podaných žiadosti v poradí podľa dátumu prijatia nasledovne:

 1. Dňa 31.3.2015, Csehová Renáta bytom Zemianska Olča – dotazník a potvrdenie o príjmoch spoločne posudzovaných osôb odovzdané 29.5.2015

 2. Dňa 25.5.2015, Nagy Alfréd a manž., bytom Okoličná na Ostrove – spĺňajú podmienky pridelenia bytu

 3. Dňa 4.6.2015 Varga Tomáš bytom Trávnik – spĺňa podmienky pridelenia bytu

 4. Dňa 4.8.2015 Mezeiová Drahomíra, Číčov – spĺňa podmienky pridelenia bytu

 5. Dňa 17.8.2015 Slobodová Ildikó a Sloboda Szabolcs bytom Trávnik – spĺňajú podmienky pridelenia bytu

 6. Dňa 25.8.2015 Illés Juraj bytom Trávnik – spĺňa podmienky pridelenia bytu

Pán starosta konštatoval, že zo šiestich žiadateľov sú traja miestny obyvatelia.

Poslanci dostali podané žiadosti aj s prílohami k nahliadnutiu. Po prezretí žiadostí na

otázku pána starostu, či majú otázky, pripomienky k podaným žiadostiam, pán

poslanec Esztergályos Ľudovít navrhol, aby v zmysle VZN obce o podmienkach

prideľovania bytov z roku 2006, podľa ktorého sa medzi žiadateľmi o byty

uprednostňujú miestny žiadatelia bolo rozhodované iba o žiadostiach, ktoré boli

podané tunajšími obyvateľmi. Poslanci s návrhom pána Esztergályosa súhlasili.

Pán starosta vyzval poslancov na hlasovanie, rozhoduje sa o žiadostiach podaných

Žiadateľmi s trvalým pobytom v Trávniku a podľa dátumu doručenia ich žiadostí.

Ak sa týmto spôsobom nerozhodne, bude sa hlasovať aj o ostatných žiadostiach o

pridelenie bytu.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:

1. Varga Tomáš bytom Trávnik: z piatich prítomných poslancov hlasovali štyria

poslanci proti, jeden sa zdržal hlasovania, za nikto nehlasoval

2. Slobodová Ildikó a Sloboda Szabolcs bytom Trávnik: z piatich prítomných

poslancov traja hlasovali za, proti nebol nikto a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania.

O žiadosti Juraja Illésa sa nehlasovalo, keďže hlasovaním na žiadateľa v druhom

poradí sa rozhodlo o pridelení predmetného nájomného bytu.

 

 

 

 1. Nakoľko ďalšie pripomienky neboli, pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

Karol Farkas v.r.

Starosta obce

Okrúhla pečiatka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 25.8.2015 číslo VII-2015

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

 

 

Bod č. 3: schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. A/3 v nájomnom bytovom

dome so súp. č. 410 žiadateľom: Slobodová Ildikó a

Sloboda Szabolcs obaja bytom v Trávniku a zároveň

schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľmi.

 

 

 

 

 

 

 

Karol Farkas v.r.

Starosta obce

Okrúhla pečiatka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 25.5.2015 číslo V-2015

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

 

 

Bod č. 3: schvaľuje nasledovné poradie na pridelenie 3-izb. nájomného bytu 410 B/6

 

 1. Fojtíková Margita, Číčov

 2. Nagy Alfréd, Okoličná na Ostrove

 3. Csehová Renáta, Zemianska Olča

 4. Csehová Žofia, Číčov

Zmluva o nájme uvoľneného 3-izb. bytu bude po splnení všetkých podmienok a zaplatení kaucie uzatvorená s Margitou Fojtíkovou bytom Číčov. Ostatní žiadatelia

budú naďalej evidovaný v poradovníku žiadostí o byt.

 

 

Bod č. 4: berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie

projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej

širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych

miestach“ Slovenska“ v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti,

prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu

 

poveruje starostu obce Karola Farkasa na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov

obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii

vybudovania pasívnej optickej siete

 

 

Bod č. 5: schvaľuje prijatie ponuky ABC Arrow Business Consulting, s.r.o., Komárno

na poskytovanie služieb v oblasti projektového poradenstva

poveruje starostu obce Karola Farkasa na uzatvorenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom

ABC s.r.o., Komárno , vzhľadom na záujem obce o čerpanie prostriedkov

zo štátneho rozpočtu a z fondov ES v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

ako aj v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

 

 

 

 

 

Karol Farkas v.r.

Starosta obce

Okrúhla pečiatka obce

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.