www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica OZ z 11.9.2015
08.09.2015 -

                                                                                      Z á p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 11.09.2015

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa

3.      Úprava rozpočtu obce za rok 2015

 1. Žiadosť o zámenu pozemkov (Ing. Rigó Štefan)
 2. VZN o zásadách prideľovania nájomných bytov
 3. Pripomienky k cestovnému poriadku autobusovej prepravy ARRIVA a.s. Nové Zámky
 4. Prejednanie termínu konania Dňa dôchodcov
 5. Realizácia projektu na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu.
 6. Iné
 7. Záver

 

 

 

 

 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Po privítaní prítomných ich oboznámil s predloženým programom rokovania, ktorý navrhuje rozšíriť o ďalší bod v rámci projektu na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci. Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili a zároveň starosta konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

 

 

 1. Za overovateľov zápisnice sa menujú Gustáv Nagy a Valent Ódor. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Borková Zita.

 

 

3.      V tomto bode sa prejednával návrh úpravy rozpočtu obce k 31.8. 2015 schválenej dňa 7.11.2014. Pani účtovníčka oboznámila prítomných s potrebou úpravy rozpočtu pri výdavkovej časti rozpočtu a to na položkách:

- obecné slávnosti materiál zvýšiť o 300 € z pôvodných 1500 na 1800 Eur

- obecné slávnosti služby zvýšiť o 1560 €, teda z 1500 na 3060 Eur

- knihy, časopisy, noviny zvýšiť o 570 €, z 830 na 1400 Eur

- palivá ako zdroj energie zvýšiť o 850 €, teda z doterajších 650 na 1500 Eur

- dohody o vykonaní práce zvýšiť o 1000 €, z 2000 na 3000 Eur

Celkové zvýšenie spolu na výdavkovej časti činí 3810 €.

Aby bol rozpočet vyrovnaný na príjmovej časti na položke daň z nehnuteľností sa zvyšuje príjem o 3810 €, teda z pôvodných 58690 na 62500 €.

K predloženému návrhu úpravy rozpočtu neboli pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu. Zo šiestich prítomných poslancov (pán poslanec Rajkó sa dostavil len neskôr) hlasovaním obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu obce k 31.8.2015 podľa predloženého návrhu.

 

4.      Poslancom bola vopred doručená žiadosť Ing. Štefana Rigó bytom Trávnik o zámenu pozemkov v k.ú. Trávnik. Vo svojej žiadosti o súhlas k zámene pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve v podiele ½ a to pozemkov registra „E“ evidovaných na LV 340, parcely č. 426/1 o výmere vlastníckeho podielu 117 m2, parc. č. 427/1 o výmere 3676 m2, parc. č. 428/1 o výmere 220 m2, 429/1 o výmere 989 m2, parc. č. 430/1 o výmere 1198 m2, parc. č. 517 o výmere 3446 m2 a parc. č. 518 o výmere 2624 m2, celkove spolu o výmere 12269 m2 jeho vlastníckeho podielu. Uvedené parcely navrhuje zameniť za pozemky v k.ú. Trávnik vo vlastníctve obce, parcely registra „E“ vedené na LV 364 vo vlastníckom podiele 35/112, pozemky ako, parc. č. 202/4 o výmere 73 m2, 202/8 o výmere 152 m2, parc. č. 564/1 o výmere 1567 m2, parc. č. 564/7 o výmere 1736 m2 a parc. č. 824 o výmere 7823 m2, celkove spolu o výmere 11351 m2  vlastníckeho podielu obce. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že zámenou uvedených pozemkov by došlo k navýšeniu podielového zastúpenia vlastníkov na 50% a týmto by sa tieto pozemky dostali do výlučného užívacieho vzťahu v zmysle zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov a tak by zámena pozemkov bola výhodná pre obe strany.

Pán Ing. Rigóm ponúknuté pozemky sú v podiele ½ v jeho vlastníctve v druhom ½ podiely vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Pán starosta navrhuje podanej žiadosti vyhovieť, z dôvodu, že ak by došlo k zámene pozemkov bola by možnosť zameniť získané pozemky so SPF za pozemky v intraviláne obce, ktoré obec mieni získať, napr. pozemok pri bývalej materskej škole pri centrálnych obchodoch a pozemok za hasičskou zbrojnicou. (Na zasadnutie sa dostavil aj pán poslanec Attila Rajkó).

Pozemky navrhnuté na zámenu boli na zasadnutí na zaznačenej mape obce ešte prehliadnuté. Pripomienky k návrhu neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu na návrh starostu vyhovieť žiadosti Ing. Štefana Rigó a v zmysle horeuvedených a na základe podanej žiadosti zameniť pozemky obce. Z prítomných siedmych poslancov, sedem poslancov hlasovalo za, teda jednohlasne schválilo zámenu pozemkov.

 

 

5.      V tomto bode sa prejednával návrh VZN obce Trávnik o zásadách prideľovania nájomných bytov v obci Trávnik, ktoré bolo poslancom vopred doručené. Návrh VZN v § 4 postupu pri prideľovaní bytov do nájmu v bode 1 obsahuje, aby o evidovaných žiadateľoch v poradovníku v každom prípade rozhodlo o pridelení bytu obecné zastupiteľstvo, ktoré zároveň posudzuje aj okolnosti žiadateľov o nájomný byt. Poslanci mali možnosť preštudovať predložený návrh VZN, pán starosta mal otázku, či má niekto z poslancov pripomienku k návrhu.

Pán poslanec Ódor: medzi občanmi sa povráva, že niektorí nájomníci majú viac podlžností na nájomnom. Tieto pohľadávky voči nájomcom si musí obec hradiť a doplniť z vlastného rozpočtu obce. Či by bolo možné, aby napr. po dvoch mesiacoch neplatenia nájomného bol prenájom bytu vypovedaný a nájomca bytu bol vyzvaný na opustenie bytu?

Pán starosta: Návrh VZN v § 7 zániku nájmu obsahuje, že nájom zaniká hrubým porušením svojich povinností vyplývajúcich z nájmu bytu najmä ak nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace. Toto ustanovenie obsahuje aj nájomná zmluva uzatvorená s nájomcom bytu. Po troch mesiacoch neplatenia nájomného je nájomca vyzvaný na úhradu nedoplatkov a ak tomu nevyhovie, nájom bytu sa vypovie a nájomca sa vyzve  na opustenie prenajatého bytu. Ak budú mať poslanci záujem, po skončení tohto zasadnutia majú možnosť nahliadnuť, aký je terajší stav pri úhradách nájomného, pretože tieto údaje sa považujú za osobné údaje a nie sú verejné. Doterajšie nedostatky pri uzatváraní zmlúv o nájme bytov boli odstránené.

Pretože ďalšie pripomienky k predloženému návrhu VZN neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. Zo siedmych prítomných poslancov sedem poslancov hlasovalo za, teda obecné zastupiteľstvo hlasovaním jednohlasne schválilo VZN č. 2/2015 o zásadách prideľovania nájomných bytov v obci Trávnik.

 

 

6.      Pán starosta informoval poslancov, že na budúci týždeň je zvolané jednanie so zástupcami ARRIVA a.s. Nové Zámky o prejednaní cestovných poriadkov autobusovej prepravy spoločnosti, na ktorom je možnosť podať pripomienky a návrhy k cestovným poriadkom. Pán starosta bude navrhovať, aby strážny dom v k.ú. Trávnik bol na cestovnom poriadku označený ako časť obce Trávnik a nie Klížska Nemá. Bude žiadať aj o označenie jednotlivých autobusových zastávok v obci tabuľami.

Pán poslanec Ódor: cestovný poriadok autobusovej prepravy a cestovný poriadok vlakov RegioJet pri zastávke vlakov v Zemianskej Olči nie sú v súlade. Stáva sa, že autobus odchádza o 5-10 minút skorej, než je príchod vlaku do zemianskej Olče. Je to problém pre cestujúcich, keď sa nemôžu dostať z vlakovej stanice domov, najmä v neskorších  večerných hodinách, keď už žiadny autobusový spoj neodchádza.

Pán starosta na jednaní tlmočí túto požiadavku na úpravu cestovného poriadku autobusového spoja s odchodom z vlakovej stanice Zemianska Olča.

 

 

7.      Pán starosta navrhuje, aby Deň dôchodcov sa v tomto roku uskutočnil dňa 26. októbra, v pondelok o 14.00 hodine.

Pán poslanec Gaál: stretol už takú skúsenosť v inej obci, že dôchodcovia obdržia vopred dotazník s otázkou, či sa na slávnosti mienia zúčastniť. Spomenie to preto, aby sa nestalo ako v minulosti, že sa musel zabezpečiť vývoz stravy ešte v deň slávnosti každému, kto sa nezúčastnil Dňa dôchodcov.

Pán starosta: predstavuje to tak a navrhuje, aby tento rok nebola pre prizvaných zabezpečená teplá strava, iba pagáče alebo sendviče, minerálka a víno a rozdiel v rozpočte schválený na túto akciu dostali dôchodcovia radšej na dar vo vyššej hodnote. Minulý rok bola cena daru 4,50 € za osobu. V tomto roku si to pán starosta predstavuje v hodnote 10 € za osobu a to dar vo forme poukážok, ktoré by mohli dôchodcovia uplatniť v tunajších potravinových obchodoch, prípadne aj v lekárni v Číčove. Čo sa týka programu, mieni pozvať žiakov zo ZŠ s VJM v Číčove, ktorí by predviedli hudobné predstavenie, prípadne pozve so zvukovou technikou Lóránta Komjáthyho alebo Vass Dávida.

Počet dôchodcov je približne 150, rozpočet Dňa dôchodcov je 1800 €.

Pán poslanec Ódor: podľa jeho názoru by boli dôchodcovia radšej a viac by ich potešil peňažný dar. Poukážkami by obec podporila aj miestne predajne.

Pristúpilo sa k hlasovaniu, z prítomných siedmych poslancov sedem poslancov hlasovalo za, teda obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje termín konania Dňa dôchodcov na 26. október 2015 ako aj formu pohostenia a peňažného daru formou poukážok v zmysle návrhu starostu obce.

 

 

8.      Pán starosta informoval poslancov, že doteraz obce neboli povinné preukázateľne zabezpečiť zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z obce. Od nasledujúceho roku budú však povinné bio odpady buď kompostovať alebo týždenne dva krát zabezpečiť odvoz bio odpadov z obce.

RRA v Komárne vypracovala predbežnú cenovú kalkuláciu projektu na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu pre obce, ktoré podá Združenie miest a obcí Dolného Žitného Ostrova z fondov EU. V našom prípade by bola celková cena projektu vo výške 57514 €, z toho spolufinancovanie obce vo výške 5%. projekt obsahuje kompostéry s objemom 900 litrov pre každú domácnosť v počte 281 ks v cene 44594 €, jeden obecný štiepkovač v hodnote 3726 €, veľkoobjemný kompostér s objemom 5100 l v počte 13 ks v hodnote 5426 € a 2276 € na osvetovú kampaň zameranú na predchádzanie vzniku bioodpadov. Pán starosta ohľadne veľkoobjemného kompostéru uviedol, že počet 13 ks nie je reálny, postačilo by na území obce umiestniť 4 kusov takýchto kompostérov. Znížila by sa tak celková cena projektu na 53757,60 € a tak aj spolufinancovanie obce vo výške 5% v cene 2687,88 €.

Kompostéry s objemom 900 l dostanú domácnosti bezplatne na základe nájomnej zmluvy s tým, ak sa nádoba zničí, musí si občan zabezpečiť nový kompostér na vlastné náklady.

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním zo siedmych prítomných poslancov jednohlasne schválilo spoluúčasť obce Trávnik na realizácii projektu na predchádzanie vzniku odpadu a zároveň zabezpečenie spolufinancovania obce vo výške 5% z alikvotnej čiastky projektu spadajúcej na aktivity týkajúce sa v obci Trávnik.

 

 

9.      Iné informatívne body

(a)    Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013: Kamerový monitorovací systém obce Trávnik bol podaný na PPA. Čaká sa na vyhodnotenie projektu. Projekt je plne financovaný z fondov EÚ ako nenávratný finančný príspevok.

(b)   Pán starosta informoval poslancov o možnosti cezhraničnej spolupráce v súvislosti s projektom „Bencés emlékhelyek a Duna partján“ – Benediktínske pamätné miesta popri Dunaji. V rámci cezhraničného projektu sa navrhuje na našej strane vonkajšia rekonštrukcia miestneho kostola a farského úradu v Trávniku, rekonštrukcia časti kostola Svätého Ondreja v Komárne na maďarskej strane kostol v obci Vének. Žiadosť o peňažný príspevok podá v Maďarsku Farský úrad obce Vének.

V Trávniku pri farskom úrade sa plánuje vytvorenie WC, oddychové priestory pre cyklistov. V súvislosti s týmto projektom sa očakáva návšteva maďarskej strany na obhliadku miestneho kostola a farského úradu na posúdenie približných nákladov rekonštrukcie budov. Tento projekt sa finančne obce netýka nakoľko sa jedná o cirkevné vlastníctvo, ale rekonštrukciu cirkevných budov v obci by obec privítala.

(c)    Pán starosta informoval, že pri miestnej materskej škole sa uskutočnila výmena ohradového pletiva dvora. Bola vymaľovaná školská jedáleň, kuchyňa, boli obložené dlaždice pri kuchynskom dreze, vymenené drezy. Uskutočnila sa následná kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré nezistilo nedostatky. Za porušenie povinností zistené kontrolou v apríli 2015 bola obci uložená pokuta vo výške 200 Eur.

Pán starosta ďalej informoval, že sa zahájilo odstránenie budovy starej márnice na miestnom cintoríne. Na osade Almás a pro Strážnom dome sa vykonalo okliesnenie kríkov, vyčistenie prícestných priestorov.

(d)   V rámci programu OPIS do ktorého sa obec zapojila a ktorý zahŕňa už 1400 obcí a ktorý požíva jednotný centrálny systém, dostal miestny obecný úrad od DCOM-u tri kusy osobných počítačov a jednu multifunkčnú tlačiareň na prenájom a bude používať od budúceho roku program URBIS. Doteraz obec využíva programové vybavenie firmy ASSECO Solutions, za služby ktorého hradila ročne cca 400 €. Program URBIS budeme platiť na základe počtu obyvateľov v cene 1 Eur/občan, teda ročne cca 700 €.

(e)    V minulosti už bola reč o označení ulíc názvami v obci Trávnik. Vyhláškou č. 31/2003 Z.z. sa ukladá, aby v obci, ktorá má viac než dve ulice sa tieto označujú názvami. Rozhodnutie obce o označení ulíc a verejných priestranstiev názvami v obci určí obec všeobecne záväzným nariadením. Pán starosta navrhuje, aby sa bežne používané názvy ulíc v obci boli ponechané a na nasledujúcom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva v novembri boli tieto názvy prejednané a prijaté VZN o označení ulíc a verejných priestranstiev názvami. VZN by bolo účinné až v apríli 2016, vzhľadom na nový centrálny program registra adries, termín opráv údajov v ktorom je stanovený do 30.6.2016, do tohto termínu by boli zavedené do registra už nové adresy aj s názvami ulíc.

Novozavedený Register adries slúži na zjednotenie a upresnenie všetkých adries, obsahuje jednotlivé adresné body budov a napomáha pri záchranných prácach jednotlivých zborov. Taktiež bude slúžiť ako východiskový jednotný register pre inštitúcie, ktorým bude povolený vstup na preberanie dát. Obecný úrad prichystá návrh VZN na nasledujúce zasadnutie OZ.

(f)    Pán poslanec Esztergályos Ľudovít informoval prítomných, že Tamás Forró, veliteľ HaZZ vo Vlčanoch oslovil DHZ Trávnik o možnosti prehliadky požiarnej súťaže, ktorú vykonávajú v uniformách zo starých čias, starodávnou technikou. Na budúci rok by sa mohli zúčastniť súťaže aj dobrovoľní hasiči z obce Trávnik. Pán starosta bude tlmočiť túto možnosť na členskej schôdzi DHZ.

 

 

10.    Nakoľko ďalšie pripomienky zo strany poslancov neboli pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Karol Farkas v.r.

                                                                                                                                          Starosta obce

                                                                                                                                   Okrúhla pečiatka obce

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 17.9.2015

U z n e s e n i e

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 11.9.2015 číslo VIII-2015

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

 

 

Bod č. 3: schvaľuje  úpravu rozpočtu obce k 31.8.2015

 

Bod č. 4: schvaľuje zámenu pozemkov  registra „E“ v k.ú. Trávnik vo vlastníctve obce Trávnik vedených na LV 364 v k.ú. Trávnik vo vlastníckom podiele 35/112, parc. č. 202/4 o výmere 73 m2, parc. č. 202/8 o výmere 152 m2, parc. č. 564/1 o výmere 1567 m2, parc. č. 564/7 o výmere 1736 m2 a parc. č. 824 o výmere 7823 celkom 11351 m2 za pozemky registra „E“ vo vlastníctve Ing. Štefana Rigó vo vlastníckom podiely ½ vedených na LV 340 v k.ú. Trávnik a to parc. č. 426/1 o výmere 117 m2, parc.č. 427/1 o výmere 3676 m2, parc. č. 428/1 o výmere 220 m2, parc. č. 429/1 o výmere 989 m2, parc.č. 430/1 o výmere 1198 m2, parc.č. 517 o výmere 3446 m2 a parc.č. 518 o výmere 2624 m2

 

Bod č. 5: schvaľuje VZN obce Trávnik č. 2/2015 o zásadách prideľovania nájomných bytov v obci Trávnik

 

Bod č. 7: schvaľuje termín konania Dňa dôchodcov na 26. október 2015. Formou daru pre dôchodcov bude poukážka vystavená na meno v hodnote 10 € na jedného dôchodcu.

 

Bod č. 8: schvaľuje

      a) spoluúčasť obce Trávnik na realizácii projektu na predchádzanie vzniku odpadu žiadateľa Združenie Dolný Žitný ostrov/resp. Most Priateľstva-Hídverők, ktorý sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, Prioritná os 1, Aktivita B

b)      Zabezpečenie spolufinacovania obce Trávnik vo výške 5% z alikvotnej čiastky projektu spadajúcej na aktivity týkajúce sa v obci Trávnik, t.j. 2687,88 Eur

 

 

 

 

 

                                                                      Karol Farkas v.r.

                                                                       Starosta obce

                                                    Okrúhla pečiatka obce

 

 

 

V Trávniku dňa 17.9.2015    

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.