www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ - 15.10.2015
19.10.2015 -

                                                                                                      Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 15.10.2015

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
  3. Prejednanie upozornenia prokurátora upozornenia prokurátora zn.: Pd 95/15/4401-9 zo dňa 9.9.2015 na porušenie niektorých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  4. Návrh na prijatie úveru na predfinancovanie projektu „Kamerový monitorovací systém obce – Trávnik“
  5. Odsúhlasenie zmluvy č. BA/2015/300 o spolupráci pri vytváraní podmienok pre zriaďovanie cyklistickej trasy so SVP š.p. Banská Štiavnica a Regionálnym združením Váh-Dunaj-Ipeľ

 

 

 

 

  1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Po privítaní prítomných ich oboznámil s predloženým programom rokovania s ktorým poslanci jednohlasne súhlasili.

 

 

  1. Za overovateľov zápisnice sa menujú Szabóová Silvia a Mgr. Hlavačka Stanislav. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Bc. Borková Zita.

 

  1. Pristúpilo sa k prejednaniu Upozornenia prokurátora upozornenia prokurátora zn.: Pd 95/15/4401-9 zo dňa 9.9.2015 na porušenie niektorých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý bol poslancom doručený pred konaním mimoriadneho zasadnutia. S obsahom upozornenia sú oboznámení, otázky, pripomienky k upozorneniu poslanci nemali.

Pán starosta informoval poslancov, že upozornenie bolo prejednané na pracovnej porade s pracovníkmi obecného úradu. Na pracovnej porade boli prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa v budúcej činnosti obce nedostatky uvedené v upozornení prokurátora nebudú vyskytovať, najmä že

-          Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bude zverejnený na úradnej tabuli aspoň tri dni pred       zasadnutím obecného zastupiteľstva

-          Zápisnice zo zasadnutia budú vypovedať o skutočnom priebehu rokovania a hlasovania poslancov

-          Uznesenia OZ bude starosta podpisovať v zákonom stanovenej lehote, ktorá bude na uznesení aj vyznačená

-          Pri písomnom vyhotovení uznesenia bude dôsledne dbať na obsah zápisnice zo zasadnutia OZ, najmä o tej skutočnosti, či pri prijatí uznesenia bol dodržaný kvalifikovaný počet poslancov.

Pán starosta predložil nasledovný návrh uznesenia:

a) obecné zastupiteľstvo vyhovuje Upozorneniu prokurátora Pd 95/15/4401-9 zo dňa 9.9.2015

            b) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie obsah upozornenia a bude

            sa riadiť ustanoveniami Zákona o obecnom zriadení, ktoré sa venujú zasadnutiam o

            obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním zo štyroch prítomných poslancov hlasovalo za schválenie predloženého návrhu uznesenia nasledovne: štyria poslanci hlasovali za, proti nehlasoval nikto, nikto sa nezdržal hlasovania. Predložený návrh uznesenia bol jednohlasne schválený.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Obci Trávnik bol rozhodnutím PPA Bratislava zn. NR02878 zo dňa 9.9.2015 schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 113 000 Eur na projekt Kamerový monitorovací systém obce Trávnik. Celková cena realizácie projektu činí 135 600,00 € vrátane DPH. Projekt sa má predfinancovať. Termín ukončenia montážnych prác je do konca októbra, dokedy sa má vystaviť a podať žiadosť o platbu na PPA. Schválený finančný príspevok bude uhradený obci pravdepodobne do konca r. 2015 vo výške 113 000 €. Rozdiel, teda suma DPH vo výške 22 600,00 € bude financovaná z vlastných zdrojov obce. V roku 2016 bude možnosť požiadať o finančný príspevok od Poľnohospodárskej Platobnej Agentúry na refundáciu nákladov na DPH predmetného projektu vo výške 75% sumy DPH, t.j. 16 950 €. Rozdiel DPH v sume 5 650 € bude nákladom obce.

Z dôvodu, že obec nemá finančné prostriedky na predfinancovanie projektu stavby Kamerového monitorovacieho systému bude  nútený prijať úver  na celkovú cenu projektu vo výške 135 600,00 €. Obec mieni požiadať o úver OTP banku Slovensko a.s. , odkiaľ má obec prísľub na poskytnutie úveru. V prípade schválenia prijatia úveru obecným zastupiteľstvom v priebehu budúceho týždňa by malo dôjsť k uzatvoreniu úverovej zmluvy s bankou. Po refundácii nákladov projektu stavby monitorovacieho systému PPA bude časť úveru v sume 113 000 € splatený pravdepodobne do konca roku 2015, suma DPH vo výške 16 950 € bude refundovaná od PPA predbežne až v roku 2016. Vlastné zdroje, t.j. 5% z DPH v čiastke 5 650 € bude splácaná z poskytnutého úveru.

Keďže otázky a pripomienky zo strany poslancov neboli pán starosta predložil nasledovný návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru na predfinancovanie a spolufinancovanie stavby „Kamerový monitorovací systém obce Trávnik“ vo výške 135 600,00 € vrátane DPH od OTP banky Slovensko a.s., v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP č. NR02878 zo dňa 23.9.2015.

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním zo štyroch prítomných poslancov hlasovalo za schválenie predloženého návrhu uznesenia nasledovne: štyria poslanci hlasovali za, proti nehlasoval nikto, nikto sa nezdržal hlasovania. Predložený návrh uznesenia bol jednohlasne schválený.

 

 

5.      Dňa 1.10.2015 bola obci doručená žiadosť o odsúhlasenie zmluvy pre projekt „Cyklotrasa EUROVELO 6, úsek Číčov-Komárno“ uzatvorený medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica IČO. 36 022 047 a Regionálnym združením Váh-Dunaj-Ipeľ so sídlom Ďatelinová 315, 946 39 Iža, IČO 42170168 a zároveň s Obcou Trávnik so sídlom Hlavná 50, 946 19 Trávnik, IČO 00306681. Jedná sa o zmluvu č. BA/2015/300 o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku prevádzkovateľom cyklistickej trasy „Cyklotrasa Eurovelo 6, úsek Číčov-Komárno, v katastrálnom území Trávnik. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri vytváraní podmienok pre zriaďovanie, správu a prevádzkovanie cyklistickej trasy na pozemkoch parc. č. 735/2, 745/2, 715/1, 715/3 v k.ú. Trávnik, o podmienkach využívania majetku v správe SVP š.p. pre cyklistickú a pešiu dopravu po cyklotrase a určenie správcu a prevádzkovateľa cyklistickej trasy.

Návrh zmluvy pre cyklotrasu bol poslancom vopred doručený s pozvánkou na zasadnutie OZ, s obsahom návrhu zmluvy boli aj vopred informovaný. Pripomienky, otázky k návrhu zo strany poslancov neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu: zo štyroch prítomných poslancov štyria poslanci hlasovali za, proti nikto nebol, nikto sa nezdržal hlasovania. Uzatvorenie zmluvy č. BA/2015/300 bolo obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválené.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Karol Farkas v.r.

                                                                        Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 16.10.2015

 

U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 25.8.2015 číslo XIX-2015

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

Bod č. 3

a) obecné zastupiteľstvo vyhovuje Upozorneniu prokurátora Pd 95/15/4401-9 zo dňa 9.9.2015

            b) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie obsah upozornenia a bude

            sa riadiť ustanoveniami Zákona o obecnom zriadení, ktoré sa venujú zasadnutiam o

            obecného zastupiteľstva.

 

            Bod č. 4

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru na predfinancovanie a spolufinancovanie stavby „Kamerový monitorovací systém obce Trávnik“ vo výške 135 600,00 € vrátane DPH od OTP banky Slovensko a.s., v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP č. NR02878 zo dňa 23.9.2015.

 

 

Bod č. 5

Súhlasí s uzatvorením  zmluvy č. BA/2015/300 pre projekt „Cyklotrasa EUROVELO 6, úsek Číčov-Komárno“  medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica IČO. 36 022 047 a Regionálnym združením Váh-Dunaj-Ipeľ so sídlom Ďatelinová 315, 946 39 Iža, IČO 42170168 a zároveň s Obcou Trávnik so sídlom Hlavná 50, 946 19 Trávnik, IČO 00306681 o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku prevádzkovateľom cyklistickej trasy „Cyklotrasa Eurovelo 6, úsek Číčov-Komárno, v katastrálnom území Trávnik.

 

 

 

 

 

                                                                        Karol Farkas v.r.

                                                                          Starosta obce

 

 

 

        

 

V Trávniku dňa 16.10.2015

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.