www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zmluva o vinkulácií vkladu
23.10.2015 -

                                                                                     Zmluva o vinkulácii vkladu

č. 3002/15/034-ZZ-01

(dotačný účet)

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 ObZ medzi

 

 

 

Obec                            

Trávnik

IČO                             

00 306 681

Sídlo                            

Hlavná č.50, 946 19 Trávnik

Zastúpená                    

Karol Farkas, starosta obce

                                     

rodné číslo: 750419/6601

                                     

trvale bytom: Trávnik 24

                                     

doklad totožnosti: Občiansky preukaz ER835661

                                     

ďalej len „Majiteľ vkladu“

 

a

 

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Obchodné meno          

OTP Banka Slovensko, a.s.

Sídlo                            

Štúrova 5, 813 54 Bratislava 

IČO                             

31 318 916

Obchodný register       

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B 

za ktorú koná               

Mgr. Noémi Méhes, regionálny manažér RKC JUH

                                     

ďalej len „Banka“

 

 

Mgr. Emília Lakatos, bankár špecialista II.  

Článok I. - Úvodné ustanovenia

1.       Pre účely tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných definíciách :

             Dlžník                

                                                                  Obec Trávnik

                               IČO                 00 306 681

                               Sídlo                Hlavná č.50, 946 19 Trávnik 

            ObZ                                   zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov Riadiaci orgán •

SRS SBA

Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave Rajská 15/A, IČO: 30 813 182 

Vklad 

účet vedený Bankou zmysle Zmluvy o OTP Premium Konte č. SK03

5200 0000 0000 1656 0715 v mene EUR, na ktorý poukáže platobná jednotka Majiteľovi vkladu finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie a/alebo štátneho rozpočtu SR vo forme nenávratného

finančného príspevku; účet je zriadený výhradne na tento účel

            Zabezpečená pohľadávka         pohľadávka vymedzená v čl. II bod 2. tejto Zmluvy

Zákon o bankách   zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                                                                       Zmluva o úvere                             

 Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu

z fondov EÚ č. 3002/15/034 zo dňa 23.10.2015 uzatvorená medzi Bankou a Dlžníkom

             Zmluva                                      táto Zmluva o vinkulácii vkladu

             Zmluvné strany                         Majiteľ vkladu a Banka

2.             Názvy častí, článkov a príloh Zmluvy sa uvádzajú len pre účely orientácie, pričom nemajú interpretačný význam.

3.             “EUR”, „€“ a “euro” znamená zákonnú menu Európskej menovej únie. 

4.             Pokiaľ Zmluva odkazuje na zákony alebo iné právne predpisy, tieto odkazy budú interpretované ako odkazy na zákony a všeobecne záväzné právne predpisy v platnom a účinnom znení, vrátane zákonov a právnych predpisov, ktoré rušia a nahrádzajú zákony alebo iné právne predpisy, na ktoré táto Zmluva odkazuje.

 

Článok II. - Predmet zmluvy

1.             Predmetom Zmluvy je vinkulovanie výplaty Vkladu v prospech Banky. 

2.             Vinkuláciou podľa tejto Zmluvy Majiteľ Vkladu zabezpečuje :

a)        pohľadávku Banky na splatenie úveru spolu s jeho príslušenstvom, úrokmi, úrokmi z omeškania, poplatkami a ostatnými pohľadávkami a zmluvnými pokutami vyplývajúcimi zo Zmluvy o úvere, 

b)        pohľadávku Banky s príslušenstvom voči Dlžníkovi, ktorá vznikne po odstúpení od

Zmluvy o úvere, 

c)        pohľadávku Banky s príslušenstvom voči Dlžníkovi na vydanie bezdôvodného obohatenia,  resp.  na vrátenie  plnenia  uskutočneného podľa neplatnej zmluvy v súvislosti so Zmluvou o úvere, 

d)       pohľadávku Banky s príslušenstvom zo Zmluvy o úvere aj po zmene v obsahu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere (napr. pri zmene výšky úveru alebo úrokov, zmene splatnosti úveru alebo úrokov, obnove úverového vzťahu a pod.) alebo pohľadávku Banky s príslušenstvom vzniknutú nahradením záväzku Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej novým záväzkom,

e)        všetky náklady spojené s uplatnením a vymáhaním pohľadávok s príslušenstvom uvedených v tomto bode. 

 

Článok III. - Práva a povinnosti zmluvných strán

1.             Majiteľ vkladu nie je oprávnený nakladať s Vkladom a úrokmi z Vkladu po dobu účinnosti tejto Zmluvy. Ak tento záväzok poruší, Banka poukáže výplatu vkladu (časti vkladu) alebo výplatu úrokov z vkladu na účet Banky. Banka je oprávnená takto prijaté plnenie u seba držať. Ak Zabezpečená pohľadávka nie je riadne a včas splnená, Banka je oprávnená uspokojiť sa z tohto peňažného plnenia vo výške nesplatenej Zabezpečenej pohľadávky a zvyšok peňažného plnenia je povinná poukázať bez zbytočného odkladu Majiteľovi vkladu. Majiteľ Vkladu sa počas trvania tejto Zmluvy zaväzuje Vklad nezrušiť ani nepožiadať Riadiaci orgán o poukazovanie nenávratného finančného príspevku na iný účet než Vklad.  

2.             Vzhľadom na to, že táto vinkulácia Vkladu plní funkciu zabezpečenia Zabezpečovanej pohľadávky, týmto dáva Majiteľ vkladu výslovný súhlas na odpísanie peňažných prostriedkov z Vkladu v prospech príjemcu – Banky vo výške splatnej Zabezpečenej pohľadávky. Banka je oprávnená vo svoj prospech odpísať peňažné prostriedky z Vkladu vo výške splatnej Zabezpečenej pohľadávky alebo jej časti v deň splatnosti Zabezpečenej pohľadávky alebo jej časti, alebo v ktorýkoľvek neskorší deň.

3.             Ak všeobecne záväzný právny predpis kogentne nestanovuje inak, Banka je oprávnená určiť poradie, v akom sa peňažné prostriedky z Vkladu použijú na splnenie pohľadávky, istiny, úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov, zmluvných pokút a iných zabezpečených záväzkov alebo ich častí zo Zmluvy o úvere, alebo odstúpenia od Zmluvy o úvere. Majiteľ vkladu nie je oprávnený určiť, na ktorý záväzok alebo jeho

časť, istinu, úrok, úrok z omeškania, poplatok alebo zmluvnú pokutu sa majú peňažné prostriedky z Vkladu použiť.  

4.             Majiteľ vkladu sa zaväzuje, že bude bez zbytočného odkladu a bez predchádzajúcej výzvy Banky informovať Banku o tom, že nastala akákoľvek skutočnosť na základe ktorej by tretia osoba nadobudla alebo mohla nadobudnúť akékoľvek právo k Vkladu alebo na základe ktorej došlo alebo by mohlo dôjsť k ohrozeniu vinkulácie Vkladu alebo ak nastala akákoľvek skutočnosť, ktorá by mohla spôsobiť ohrozenie, obmedzenie alebo znemožnenie výkonu práv Banky z vinkulácie Vkladu.

 

Článok IV. - Spracúvanie osobných údajov

1.             V zmysle § 93a Zákona o bankách je Banka oprávnená na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov, na účel ochrany a domáhania sa práv Banky voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti Banky, na účely výkonu dohľadu nad Bankou a nad jej činnosťou a na plnenie si úloh a povinností bánk podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje Majiteľa vkladu a jeho zástupcov v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a to bez súhlasu Majiteľa vkladu a jeho zástupcov pritom je Banka oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.             Majiteľ vkladu súhlasí s oprávnením Banky priradiť k osobným údajom Majiteľa vkladu, ktoré Banka spracúva podľa bodu 1. tohto článku aj ďalšie osobné údaje Majiteľa vkladu, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.

3.             Majiteľ vkladu súhlasí s cezhraničným prenosom jeho osobných údajov, ak sprostredkovateľom oprávneným spracúvať osobné údaje pre Banku bude akcionár, ktorý má kontrolu nad Bankou alebo ním určená osoba a cieľová krajina cezhraničného prenosu osobných údajov zaručuje primeranú úroveň ich ochrany.

4.             Oprávnenia Banky a súhlasy Majiteľa vkladu podľa predchádzajúcich bodov sú platné po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Bankou a Majiteľom vkladu a dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi pre uchovávanie dokladov o vykonaných obchodoch medzi Majiteľom vkladu a Bankou.

5.             Majiteľ vkladu nie je oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov pred uplynutím doby platnosti súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov.

 

Článok V. - Doručovanie

1.             Všetky písomnosti zasiela odosielajúca zmluvná strana prijímajúcej zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca zmluvná strana písomne oznámila odosielajúcej zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, prostredníctvom poštového podniku, alebo kuriéra. 

2.             Písomnosti určené zmluvným stranám sa doručujú zamestnancom oprávneným za zmluvné strany písomnosti prijímať, alebo sa doručuje písomnosť určená do vlastných rúk osobe, alebo orgánu oprávnenému za zmluvnú stranu konať, ostatné písomnosti sa doručujú ktorémukoľvek zamestnancovi zmluvnej strany, ktorý ich prijme. 

3.             Prijímajúcej zmluvnej strane možno doručiť písomnosti kdekoľvek bude zastihnutá.

4.             Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel. 

5.             V prípade, ak nemožno písomnosť doručiť z dôvodu, že adresát na adrese, uvedenej v zmysle bodu 1. tohto článku nebýva alebo nesídli, považuje sa za deň doručenia písomnosti deň, keď poštový podnik, alebo kuriér vráti písomnosť odosielajúcej zmluvnej strane, alebo deň, keď zmluvná strana osobne neúspešne vykonala doručovanie, aj keď sa adresát o doručení písomnosti nedozvedel. 

6.             V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.

 

Článok VI. - Rozhodcovská doložka

1.             Majiteľ vkladu vyhlasuje, že bol Bankou poučený o dôsledkoch uzavretia rozhodcovskej zmluvy. 

2.             Majiteľ vkladu vyhlasuje, že :

□ prijíma         

Bankou predložený neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa § 93b Zákona o bankách a § 3 až 5 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov o tom, že spory zmluvných strán budú rozhodované v rozhodcovskom konaní  SRS SBA.  Majiteľ vkladu a Banka uzatvoria osobitnú rozhodcovskú zmluvu. 

3.             Spory z tejto Zmluvy možno riešiť mediáciou za podmienok stanovených zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

 

Článok VII. - Záverečné ustanovenia

1.             Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - dobu trvania záväzkov dlžníka voči Banke vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú splatením Zabezpečenej pohľadávky, alebo ak sa Majiteľ vkladu a Banky dohodnú na zrušení uvedenej formy zábezpeky.

2.             Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, kolízne normy sa nepoužijú.

3.             Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza akékoľvek prípadné predchádzajúce ústne a písomné dohovory týkajúce sa predmetu Zmluvy.

4.             V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatné, alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, táto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť neovplyvní ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.  

5.             Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami. 

6.             Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami..

7.             Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 pre Majiteľa vkladu a 2 pre Banku. 

8.             Zmluvné strany túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že Zmluvu podpisujú slobodne, vážne, bez nátlaku a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou. Na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených za ne konať.

 

 

 

 

 

9.             Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Majitel vkladu je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy zabezpečiť zverejnenie tejto Zmluvy podľa § 5a zákona o slobode informácií. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 23.10.2015             

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 23.10.2015 

Banka:                                                             

Majiteľ vkladu:

OTP Banka Slovensko, a.s.                          

 

 

Obec Trávnik                                     

........................................................................

...........................................

Mgr. Noémi Méhes                                         

regionálny manažér RKC JUH

 

 

 

Karol Farkas, starosta obce

.................................................................       

 

Mgr. Emília Lakatos                           bankár špecialista II.

 

                         

Svojím podpisom potvrdzujem, že protistrana predo mnou vlastnoručne podpísala tento dokument. Identifikácia protistrany bola vykonaná podľa dokladu totožnosti uvedeného v úvode tohto dokumentu.

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.