www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke
23.10.2015 -

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3002/15/034-BZ-01

(bez ručiteľa)

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zákona č. 191/1950 Sb. medzi

 

 

Obchodné meno 

OTP Banka Slovensko, a.s.

Sídlo                

Štúrova 5, 813 54 Bratislava 

IČO                 

31 318 916

Obchodný register 

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B 

za ktorú koná  

Mgr. Noémi Méhes, regionálny manažér RKC JUH

                         

Mgr. Emília Lakatos, bankár špecialista II.  

ďalej len „Zmenkový veriteľ“ alebo „Banka“ a

Obec  Trávnik

IČO : 00 306 681

Sídlo : Hlavná č.50, 946 19 Trávnik

Zastúpená: Karol Farkas, starosta obce                                      

rodné číslo: 750419/6601                                     

trvale bytom: Trávnik 24

doklad totožnosti: Občiansky preukaz ER835661                                   

štátna príslušnosť: Slovenská republika ďalej len „Zmenkový dlžník“

 

Článok I. - Úvodné ustanovenia

1. Pre účely tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných definíciách :

                SRS SBA   Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácieso sídlom v Bratislave Rajská 15/A, IČO: 30 813 182 

                Zabezpečovaná pohľadávka    pohľadávka vymedzená v čl. II bod 2. tejto Zmluvy

Zákon o bankách  zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

                Zmluva  táto Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke

Zmluva o úvere  Zmluva o splátkovom úvere financovanie projektu z fondov EÚ č. 3002/15/034 zo dňa 23.10.2015

uzatvorená medzi Zmenkovým veriteľom a Zmenkovým dlžníkom

                Zmluvné strany                         Zmenkový dlžník a Zmenkový veriteľ

2.             Názvy častí, článkov a príloh Zmluvy sa uvádzajú len pre účely orientácie, pričom nemajú interpretačný význam.

3.             “EUR”, „€“ a “euro” znamená zákonnú menu Európskej menovej únie. 

4.             Pokiaľ Zmluva odkazuje na zákony alebo iné právne predpisy, tieto odkazy budú interpretované ako odkazy na zákony a všeobecne záväzné právne predpisy v platnom a účinnom znení, vrátane zákonov a právnych predpisov, ktoré rušia a nahrádzajú zákony alebo iné právne predpisy, na ktoré táto Zmluva odkazuje.

 

Článok II. - Predmet zmluvy

1.             Zmenkový dlžník vystavil v prospech Zmenkového veriteľa zmenku, ktorá neobsahuje údaj o  zmenkovej sume a dátume splatnosti zmenky (ďalej ako „Bianko zmenka“).  

2.             Bianko zmenka je vystavená Zmenkovým dlžníkom za účelom zabezpečenia :

a)        pohľadávky Záložného veriteľa na splatenie úveru spolu s jeho príslušenstvom, úrokmi, úrokmi z omeškania, poplatkami a ostatnými pohľadávkami a zmluvnými pokutami vyplývajúcimi zo Zmluvy o úvere, 

b)        pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi, ktorá vznikne po odstúpení od Zmluvy o úvere, 

c)        pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom voči Dlžníkovi na vydanie bezdôvodného obohatenia,  resp.  na vrátenie  plnenia  uskutočneného

podľa  neplatnej zmluvy  v súvislosti so Zmluvou o úvere, 

d)       pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom zo Zmluvy o úvere aj po zmene v obsahu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere (napr. pri zmene výšky úveru alebo úrokov, zmene splatnosti úveru alebo úrokov, obnove úverového vzťahu a pod.) alebo pohľadávku Záložného veriteľa s príslušenstvom vzniknutú nahradením záväzku Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej novým záväzkom a

e)        všetkých nákladov spojených s uplatnením a vymáhaním pohľadávok s príslušenstvom uvedených v tomto bode.

3.             Zmenkový dlžník udeľuje touto Zmluvou Zmenkovému veriteľovi právo na doplnenie chýbajúcich údajov na Bianko zmenke tak, aby bola perfektná. Ako zmenkovú sumu je Zmenkový veriteľ oprávnený uviesť sumu rovnajúcu sa Zabezpečovanej pohľadávke v deň výkonu práva doplniť chýbajúce údaje na Bianko zmenke a ako dátum splatnosti je Zmenkový veriteľ oprávnený uviesť deň výkonu práva doplniť chýbajúce údaje na Bianko zmenke.

4.             Zmenkový dlžník je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy zabezpečiť zverejnenie tejto Zmluvy podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Zmenkový dlžník je povinný predložiť Banke písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy podľa predchádzajúcej vety, pričom od uzavretia Zmluvy do jej zverejnenia nesmie uplynúť viac ako 3 mesiace.    

 

Článok III. - Vyhlásenia Zmenkového dlžníka 

1.             Pre účely zisťovania vlastníctva peňažných prostriedkov podľa § 89 ods. 4 Zákona  o bankách Zmenkový dlžník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité pri každom obchode v hodnote, ktorá dosahuje najmenej zákonom stanovenú sumu pre účely zisťovania vlastníctva peňažných prostriedkov (v čase uzatvorenia Zmluvy 15 000 €) vyplývajúcom zo Zmluvy sú v jeho vlastníctve a obchod je vykonávaný na jeho účet. 

2.             V prípade, že na vykonanie obchodu sú použité peňažné prostriedky vo vlastníctve inej osoby alebo obchod je vykonávaný na účet inej osoby a hodnota obchodu dosahuje najmenej sumu stanovenú zákonom pre účely zisťovania vlastníctva peňažných prostriedkov (v čase uzatvorenia Zmluvy 15 000 €), Zmenkový dlžník sa zaväzuje predložiť Zmenkovému veriteľovi pred vykonaním obchodu vyhlásenie, v ktorom je povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú peňažné prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonávaný a písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie obchodu na jej účet. Ak Zmenkový dlžník nesplní tieto povinnosti, Zmenkový veriteľ odmietne vykonať požadovaný obchod.

3.             Povinnosť predkladať písomný súhlas podľa predchádzajúceho bodu sa nevzťahuje na Národnú banku Slovenska, banku, pobočku zahraničnej banky, burzu cenných papierov, komoditnú burzu, centrálneho depozitára cenných papierov, obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, sprostredkovateľa investičných služieb, poisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zahraničnej zaisťovne, správcovskú  spoločnosť  ani  pobočku  zahraničnej  správcovskej  spoločnosti,  ak v záväznom písomnom vyhlásení predloženom Zmenkovému veriteľovi uvedú, že obchody vykonávajú výlučne na svoj vlastný účet alebo na účet svojich klientov podľa osobitných zákonov a že na vykonávanie obchodov používajú výlučne svoje vlastné prostriedky alebo prostriedky svojich klientov, ktoré majú zverené a spravujú pre svojich klientov podľa osobitných zákonov.

                                                                                  

Článok IV. - Doručovanie

1.             Všetky písomnosti zasiela odosielajúca zmluvná strana prijímajúcej zmluvnej strane na adresu uvedenú v Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca zmluvná strana písomne oznámila odosielajúcej zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, prostredníctvom poštového podniku, alebo kuriéra. 

2.             Písomnosti určené zmluvným stranám sa doručujú zamestnancom oprávneným za zmluvné strany písomnosti prijímať, alebo sa doručuje písomnosť určená do vlastných rúk osobe, alebo orgánu oprávnenému za zmluvnú stranu konať, ostatné písomnosti sa doručujú ktorémukoľvek zamestnancovi zmluvnej strany, ktorý ich prijme. 

3.             Prijímajúcej zmluvnej strane možno doručiť písomnosť kdekoľvek bude zastihnutá.

4.             Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel. 

5.             V prípade, ak nemožno písomnosť doručiť z dôvodu, že adresát na adrese, uvedenej v zmysle bodu 1. tohto článku nebýva alebo nesídli, považuje sa za deň doručenia písomnosti deň, keď poštový podnik, alebo kuriér vráti písomnosť odosielajúcej zmluvnej strane, alebo deň, keď zmluvná strana osobne neúspešne vykonala doručovanie, aj keď sa adresát o doručení písomnosti nedozvedel. 

6.             V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.

 

Článok V. - Rozhodcovská doložka

1.             Zmenkový dlžník vyhlasuje, že bol Bankou poučený o dôsledkoch uzavretia rozhodcovskej zmluvy. 

2.             Zmenkový dlžník vyhlasuje, že :

□ prijíma         

Bankou predložený neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa § 93b Zákona o bankách a § 3 až 5 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov o tom, že spory zmluvných strán budú rozhodované v rozhodcovskom konaní  SRS SBA.   3. Spory z tejto Zmluvy možno riešiť mediáciou za podmienok stanovených zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

 

Článok VI. - Záverečné ustanovenia

1.             Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, kolízne normy sa nepoužijú.

2.             Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza akékoľvek prípadné predchádzajúce ústne a písomné dohovory týkajúce sa predmetu Zmluvy.

3.             V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatné, alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, táto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť neovplyvní ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.  

4.             Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami. 

5.             Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Zmenkový dlžník je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy zabezpečiť zverejnenie tejto zmluvy podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6.             Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 pre Zmenkového dlžníka a 2 pre Zmenkového veriteľa. 

7.             Zmluvné strany túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že Zmluvu podpisujú slobodne, vážne, bez nátlaku a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou. Na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených za ne konať.

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 23.10.2015                           V Dunajskej Strede, dňa 23.10.2015 

 

 

Zmenkový veriteľ:                                                                                                                          Zmenkový dlžník:

OTP Banka Slovensko, a.s.                                                                                              Obec Trávnik                                     

 

 

 

........................................................................                                               ...........................................

            Mgr. Noémi Méhes                                                                       Karol Farkas, starosta obce

regionálny manažér RKC JUH

 

 

 

.................................................................                      

Mgr. Emília Lakatos                                                                         bankár špecialista II.

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že protistrana predo mnou vlastnoručne podpísala tento dokument. Identifikácia protistrany bola vykonaná podľa dokladu totožnosti uvedeného v úvode tohto dokumentu.

 

V Dunajskej Strede dňa 23.10.2015

 

Meno a priezvisko povereného zamestnanca banky: Mgr. Emília Lakatos

 

Podpis       .....................................................

                    pečiatka banky 

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.