www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zmluva o spl. úvere financovanie projektu z fondov EÚ
23.10.2015 -


 

 

 

Regionálne korporátne centrum Juh
                                                                             Zmluva o splátkovom úvere
                                                                       financovanie projektu z fondov EÚ
                                                                                      číslo 3002/15/034
                                                                                      (v mene EURO)
                                                                            v zmysle § 497 a nasl. ObZ
Obec Trávnik
IČO 00 306 681
Sídlo Hlavná č.50, 946 19 Trávnik
Zastúpená Karol Farkas, starosta obce
rodné číslo: 750419/6601
trvale bytom: Trávnik 24
doklad totožnosti: Občiansky preukaz ER835661
štátna príslušnosť: Slovenská republika
číslo bežného účtu vedeného v Banke v euro: SK82 5200 0000 0000 1656 0651
(ďalej len „Klient“)
a
Obchodné meno OTP Banka Slovensko, a.s.
Sídlo Štúrova 5, 813 54 Bratislava
IČO 31 318 916
Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B
za ktorú koná Mgr. Noémi Méhes, regionálny manažér RKC JUH
Mgr. Emília Lakatos, bankár špecialista II.
ďalej len „Banka“
Článok I. - Predmet zmluvy
1. Na základe žiadosti Klienta sa Banka zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a vo Všeobecných úverových podmienkach OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov účinných odo dňa 1.januára 2015 (ďalej len „Podmienky“) poskytnúť v prospech Klienta strednodobý Úver v sume 135 600,- €, slovom jednostotridsaťpäťtisícšesťsto euro.
2. Úver je poskytovaný na financovanie projektu „Kamerový monitorovací systém obce - Trávnik“ (ďalej len „Projekt“) schváleného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „Riadiaci orgán“) v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, Prioritná os č.3, Opatrenie č.3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, nasledovne:
a) predfinancovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Európskej únie a štátneho rozpočtu SR vo forme nenávratného finančného príspevku (ďalej tiež „nenávratný finančný príspevok“ alebo „NFP“) vo výške: 113 000,- €,
b) spolufinancovanie Projektu nad rámec oprávnených nákladov vo výške: 22 600,- €.
3. Nenávratný finančný príspevok bude poukazovaný na bežný účet Klienta v Banke (ďalej len „Osobitný účet“) č. SK03 5200 0000 0000 1656 0715.
4. Klient sa zaväzuje, že Úver použije na dohodnutý účel, že poskytnutý Úver Banke vráti, zaplatí úrok, príslušenstvo, poplatky a splní všetky svoje ďalšie záväzky podľa tejto
Zmluva o splátkovom úvere
financovanie projektu z fondov EÚ
číslo 3002/15/034
2
Zmluvy za nižšie uvedených podmienok najmä z jeho Bežného účtu a/alebo z Osobitného účtu zriadeného v Banke na prijímanie NFP.
5. Úver je vedený na úverovom účte Banky č. SK21 5200 0000 0000 1657 1449.
Článok II. - Úroková sadzba
1. Úver je poskytovaný za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky 2,05 % p.a.
2. Preceňovacie obdobie je 3 mesiace.
Článok III. - Zabezpečenie Úveru
Klient sa zaväzuje zabezpečiť pohľadávky Banky z tejto Zmluvy
a) vinkuláciou Osobitného účtu vo výške min. 113 000,- € v zmysle Zmluvy o vinkulácii vkladu č. 3002/15/034-ZZ-01,
b) vlastnou bianko zmenkou bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti v zmysle Zmluvy o vyplňovacom práve k biankozmenke č. 3002/15/034-BZ-01,
c) smerovaním príjmov na účty obce v pomere úverovej angažovanosti Banky na celkovej angažovanosti počas celej doby platnosti úverovej zmluvy.
Článok IV. - Poskytnutie Úveru
1. Po splnení Odkladacích podmienok môže Klient požiadať o poskytnutie Úveru bezhotovostnou formou na dohodnutý účel uvedený v tejto Zmluve, na základe ním podpísaných žiadostí doručených Banke. Žiadosť o poskytnutie Úveru je dostupná na pobočkách Banky.
2. Klient je oprávnený požiadať o poskytnutie Úveru po častiach nasledovne:
- do 30.10.2015 postupne po splnení podmienok pred čerpaním úveru a preukázaní účelovosti čerpania na základe predložených daňových dokladov – faktúr úhrada v prospech dodávateľa Webra Solutions, s.r.o., IČO 36 642 401
- s možnosťou refundácie už vynaložených vlastných prostriedkov na bežný účet Klienta na základe daňového dokladu (faktúry nie staršie ako 6 mesiacov) a výpisu z účtu dokumentujúceho úhradu.
Nárok na poskytnutie časti Úveru zaniká, ak Klient nepožiadal o jej poskytnutie v stanovenom čase.
3. Klient súhlasí, aby osoby, ktoré sú oprávnené nakladať (disponovať) s peňažnými prostriedkami na Bežnom účte, podpisovali a predkladali Banke žiadosti o poskytnutie Úveru.
Článok V. - Odkladacie podmienky
Banka nie je povinná poskytnúť Úver, ak neboli splnené nasledovné podmienky:
a) zriadenie zabezpečenia Úveru v zmysle čl. III. tejto Zmluvy, ak v tomto článku nie je uvedené inak,
b) predloženie vlastnej bianko zmenky Klienta so Zmluvou o vyplňovacom práve k bianko zmenke,
c) predloženie písomného potvrdenia o zverejnení Zmluvy o úvere vrátane zabezpečovacích zmlúv podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) pričom od uzavretia zmluvy do jej zverejnenia nesmie uplynúť viac ako 3 mesiace,
Zmluva o splátkovom úvere
financovanie projektu z fondov EÚ
číslo 3002/15/034
3
d) predloženie písomného potvrdenia o zverejnení Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Obcou Trávnik a Webra Solutions, s.r.o. IČO 36 642 401 podľa §5 a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), pričom od uzavretia zmluvy do jej zverejnenia nesmie uplynúť viac ako 3 mesiace,
e) predloženie písomného potvrdenia o zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR02878 uzatvorenej medzi Poľnohospodárskou platobnou agentúrou a Obcou Trávnik podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), pričom od uzavretia zmluvy do jej zverejnenia nesmie uplynúť viac ako 3 mesiace.
f) zaplatenie poplatku v zmysle čl. VII. písm. a) tejto Zmluvy,
g) predloženie dokladov preukazujúcich použitie Úveru Banke na účel uvedený v čl. I. tejto Zmluvy,
h) predloženie uznesenia obecného zastupiteľstva obce, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru ,
i) uzatvorenie Zmluvy o vinkulácii vkladu z osobitného (dotačného) účtu č. SK03 5200 0000 0000 1656 0715 vo výške 113 000,- EUR v prospech Banky, do doby úplného splatenia záväzkov zo Zmluvy o úvere.
Článok VI. - Splácanie Úveru
1. Konečná splatnosť Úveru je najneskôr 25.12.2016.
2. Klient je povinný splatiť Banke Úver nasledovne:
    Poradie splátky                               Výška splátky v €                                       Termín splátky
        1.                                                       400,-                                                       25.11.2015
        2.- 13                                                 400,-                                      Mesačne, od 25.12.2015 do 25.11.2016,
                                                                                                                vždy k 25.dňu kalendárneho mesiaca
       14.                                                   130 400,-                                  25.12.2016 (v tejto splátke je započítaný NFP 113 000,- EUR,                                                                                                                 očakávaná vrátka DPH od PPA 16 950,00 EUR
                                                                                                                            a zostatok úver 450,- EUR)
 
vo výškach jednotlivých vyplatených nenávratných finančných príspevkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a z refundácie časti DPH to vo forme mimoriadnych splátok v nasledujúci pracovný deň po ich pripísaní na Osobitný účet. O túto mimoriadnu splátku bude znížený zostatok istiny Úveru. V prípade poukázania nenávratného finančného príspevku a refundácie na Osobitný účet pred termínom konečnej splatnosti Úveru, je Banka oprávnená realizovať úhradu istiny Úveru predčasne. Klientovi nebude zúčtovaný poplatok uvedený v Čl. VII. bod d). Ak celková poukázaná suma nenávratného finančného príspevku a refundácie bude nižšia, ako zostatok nesplatenej istiny Úveru, Klient je povinný uhradiť Banke rozdiel z vlastných zdrojov.
3. Klient sa zaväzuje mesačne platiť Banke úrok, a to vždy v posledný kalendárny deň mesiaca, začínajúc mesiacom, v ktorom mu bol poskytnutý Úver (hoci len jeho časť).
4. Ak je Klient v omeškaní so splatením Úveru alebo akejkoľvek splátky Úveru podľa tejto Zmluvy, Banka je oprávnená od nasledujúceho dňa po dni splatnosti až do dňa skutočného
Zmluva o splátkovom úvere
financovanie projektu z fondov EÚ
číslo 3002/15/034
4
zaplatenia splatnej pohľadávky účtovať zo splatného, ale nesplateného Úveru (alebo jeho časti) okrem úroku aj úrok z omeškania vo výške 8,00 % p.a.
5. Klient oprávňuje Banku, aby odpisovala peňažné prostriedky z Bežného účtu a Osobitného účtu vo výške splatných záväzkov Klienta voči Banke zo Zmluvy alebo z odstúpenia od nej a vykonávala splátky Úveru, úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov a ďalších záväzkov Klienta aj bez predloženia prevodného príkazu.
6. Klient oprávňuje Banku, aby odpisovala peňažné prostriedky z iných účtov Klienta vedených v Banke a vykonávala splátky Úveru, úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov a ďalších záväzkov Klienta, ak peňažné prostriedky uložené na Bežnom účte nepostačujú na splatenie splatných záväzkov Klienta voči Banke zo Zmluvy alebo z odstúpenia od nej aj bez predloženia prevodného príkazu.
7. Klient môže so súhlasom Banky splatiť Úver alebo jeho časť aj pred dohodnutým termínom splátky Úveru formou Mimoriadnej, resp. Predčasnej splátky.
Článok VII. - Poplatky
Klient sa zaväzuje Banke zaplatiť poplatky:
a) za spracovanie úverového obchodu vrátane zmluvnej dokumentácie k obchodu vo výške 678,- €, poplatok je splatný najneskôr v deň prvého poskytnutia Úveru,
b) za správu úverového obchodu – za každý ďalší kalendárny rok trvania úverového vzťahu, splatný v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s číselným označením dňa prvého poskytnutia Úveru v zmysle tejto Zmluvy, počítaný zo zostatku Úveru v tento deň vo výške 0,10 %, min. 100,- €,
c) za zmenu zmluvných podmienok na základe žiadosti Klienta – v zmysle Cenníka Banky platného v čase realizácie – vyúčtovania poplatku,
d) za Predčasné a Mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie úverového obchodu z vlastných zdrojov vo výške 4,00 % z objemu splátky, poplatok je splatný v deň realizácie Predčasnej resp. Mimoriadnej splátky alebo predčasného splatenia úverového obchodu, za Predčasné a Mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie úverového obchodu z prostriedkov EU/ŠR – bez poplatku,
e) za prolongáciu splátky úverového obchodu alebo predĺženie splatnosti úverového obchodu vo výške 0,30 % z objemu prolongovanej splátky alebo zo zostatku úverového obchodu, min. 300,- €, poplatok je splatný v deň uzavretia dodatku k Zmluve,
f) za každú upomienku o nesplnení povinnosti Klienta vo výške 25,- €, poplatok je splatný v nasledujúci deň po odoslaní upomienky a
g) za vedenie úverového účtu vo výške 4,80 € mesačne, poplatok je splatný vždy v posledný kalendárny deň mesiaca začínajúc mesiacom, v ktorom sa začalo poskytovanie Úveru.
Článok VIII. - Ďalšie záväzky Klienta
1. Klient sa zaväzuje do 3 mesiacov od podpisu tejto zmluvy presmerovať na svoje bežné účty vedené v Banke minimálne taký podiel svojich príjmov, ktorý zodpovedá podielu úverovej zaťaženosti Klienta v Banke k jeho celkovej úverovej zaťaženosti voči bankám. Ak je niektorý z bežných účtov vedený v inej mene ako EUR, Banka použije na prepočet kurz vyhlásený Bankou na deň, ku ktorému vyhodnocuje plnenie tejto zmluvnej podmienky. Plnenie podmienky bude Banka vyhodnocovať v termínoch zhodných s periodicitou vykonávania monitoringu.
2. Klient sa zaväzuje, že:
Zmluva o splátkovom úvere
financovanie projektu z fondov EÚ
číslo 3002/15/034
5
a) bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto Zmluvy požiada platobný orgán alebo Riadiaci orgán o poukazovanie nenávratného finančného príspevku na Osobitný účet,
b) Osobitný účet nezruší po celú dobu trvania záväzkov z tejto Zmluvy o úvere, alebo z odstúpenia od nej a
c) nepožiada platobný orgán alebo Riadiaci orgán o poukazovanie NFP na iný než Osobitný účet bez súhlasu Banky.
3. Klient sa zaväzuje nevypovedať zmluvu o vedení Bežného účtu a Osobitného účtu po dobu trvania záväzkov Klienta zo Zmluvy alebo z odstúpenia od nej. Banka je oprávnená použiť peňažné prostriedky na Bežnom účte a Osobitnom účte alebo iných účtoch Klienta vedených v Banke aj na započítanie svojej vzájomnej pohľadávky, ktorú má voči Klientovi zo Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej. Klient sa zaväzuje, že v prípade zakúpenia produktového balíka pre korporátného klienta tento nezruší po celú dobu trvania záväzkov z tejto Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej.
4. Klient sa zaväzuje, že bude predkladať žiadosti o vyplatenie nenávratného finančného príspevku Riadiacemu orgánu v termínoch stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň sa zaväzuje predkladať Banke kópie jednotlivých žiadostí o vyplatenie nenávratného finančného príspevku a potvrdení Riadiaceho orgánu o uhradení výdavkov deklarovaných v žiadosti o platbu nenávratného finančného príspevku.
5. Klient sa zaväzuje bezodkladne predložiť Banke podpísanú Zmluvu o poskytnutí NFP, každý uzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP.
6. Klient sa zaväzuje, že výnos z poskytnutého nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR02878použije prednostne na úplné vysporiadanie svojich záväzkov z tejto zmluvy o úvere.
7. Klient sa zaväzuje neprijať akýkoľvek úver alebo pôžičku alebo nepodpísať zmluvu o vystavení platobnej bankovej záruky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky.
8. Klient je povinný predložiť Riadiacemu orgánu originál, alebo úradne osvedčenú kópiu tejto Zmluvy o úvere uzatvorenej medzi Klientom a Bankou a to do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na predloženie dodatku/ov k uvedenej/ým zmluve/ám.
9. Klient udeľuje súhlas, aby Banka poskytla Riadiacemu orgánu a/alebo inému orgánu zastupujúcemu Slovenskú republiku informácie týkajúce sa tejto Zmluvy o úvere, zmluvy o zriadení záložného práva, resp. iných zmlúv, ktoré uzatvorí Banka s Klientom v súvislosti s Projektom a Zmluvou o úvere vrátane informácií, ktoré súvisia s týmito zmluvami a vrátane informácií o porušení Zmluvy o úvere alebo iných zmlúv Klientom, o vyhlásení predčasnej splatnosti úveru alebo odstúpení od Zmluvy o úvere, o podaní návrhu na vykonanie exekúcie, návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie voči Klientovi, o výkone záložného práva a o podaní trestného oznámenia. Oprávnenie Banky podľa predchádzajúcej vety zahŕňa aj oprávnenie poskytnúť Riadiacemu orgánu a/alebo inému orgánu zastupujúcemu Slovenskú republiku akékoľvek informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva.
10. Banka je oprávnená postupovať podľa Čl. VI. bod 2. Podmienok aj v prípade, ak
a) Klient porušil Zmluvu o poskytnutí NFP uzatvorenú s Riadiacim orgánom, alebo finančnú disciplínu v zmysle platných právnych predpisov,
b) Klientovi bude pozastavená, alebo krátená refundácia vynaložených výdavkov zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v takom rozsahu, že to podľa názoru Banky môže ohroziť návratnosť poskytnutého Úveru,
c) Riadiaci orgán odstúpi od Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvoril s Klientom,
Zmluva o splátkovom úvere
financovanie projektu z fondov EÚ
číslo 3002/15/034
6
d) dôjde k zmene účtu na výplatu nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu,
e) Klient vykoná zmeny v Projekte v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP.
11. Klient sa zaväzuje, že majetok, ktorý je predmetom záložného práva v súlade s Čl. III. tejto Zmluvy, nezaťaží záložným právom ani inou ťarchou v prospech tretej osoby okrem Riadiaceho orgánu a/alebo inému orgánu zastupujúcemu Slovenskú republiku. V prípade, ak Klient tento záväzok poruší, Banka je oprávnená postupovať podľa Čl. VI. bod 2. Podmienok.
12. Klient sa zaväzuje predkladať Banke:
a) Rozpočet, prípadne upravený rozpočet – do 30 dní po schválení zastupiteľstvom,
b) Záverečný účet a Uznesenie o prerokovaní záverečného účtu zastupiteľstvom – do 30 dní po prerokovaní,
c) Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04 – štvrťročne k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. do 30 dní po ukončení štvrťroka / roka v písomnej forme ako aj v elektronickej forme vo formáte dbf s názvom PRIJ.dbf a VYD.dbf,
d) Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04 - štvrťročne k 31.3., 30.6.a 30.9. do 30 dní po ukončení štvrťroka,
e) Prehľad úverov a ostatných záväzkov – štvrťročne k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. do 30 dní po ukončení štvrťroka,
f) Súvahu – ročne k 31.12. do 40 dní po ukončení roka,
g) Výkaz ziskov a strát – ročne k 31.12. do 40 dní po ukončení roka,
h) Štruktúru pohľadávok v členení na daňové a nedaňové – ročne k 31.12. do 40 dní po ukončení roka.
13. Klient sa zaväzuje informovať Banku o všetkých zmenách v súvislosti s realizáciou akcie „Kamerový monitorovací systém obce - Trávnik“ .
14. Klient sa zaväzuje predkladať všetky Žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR02878 potvrdenú príslušným riadiacim orgánom vrátane kópie príloh Žiadosti, a to najneskôr do 3 dní od ich podania, najneskôr 30.10.2015, pričom v Žiadosti uvedie číslo Osobitného účtu vedeného v Banke, na ktorý bude vyplatený nenávratný finančný príspevok.
15. Klient sa zaväzuje, že neodstúpi od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR02878 .
16. Klient sa zaväzuje, že počas trvania úverového vzťahu nezmení účet stanovený ako účet prijímateľa SK03 5200 0000 0000 1656 0715, ktorý uviedol v oznámení PPA, určený na prijatie nenávratného finančného príspevku a Projekt bude realizovať prostredníctvom svojich účtov v Banke.
17. Klient sa zaväzuje uhradiť prekročenie nákladov nad rámec rozpočtu z vlastných zdrojov.
18. Klient sa zaväzuje predkladať Banke všetky žiadosti o úhradu DPH predložené PPA v súlade Usmernením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam do 3 dní od ich podania na PPA.
19. Neplnenie povinností podľa tohto článku, sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností Klienta v zmysle Čl. VI. bod 1. Podmienok a zakladá právo Banky postupovať podľa Čl. VI. bod 2. Podmienok.
Článok IX. - Rozhodcovská doložka
1. Klient vyhlasuje, že bol Bankou poučený o dôsledkoch uzavretia rozhodcovskej zmluvy.
Zmluva o splátkovom úvere
financovanie projektu z fondov EÚ
číslo 3002/15/034
7
2. Klient vyhlasuje, že prijíma Bankou predložený neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa § 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 až 5 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov o tom, že spory zmluvných strán z ich obchodov budú rozhodované v rozhodcovskom konaní na SRS SBA.
3. Banka a Klient sa týmto dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, najmä z dôvodu neplnenia povinností, náhrady škody, bezdôvodného obohatenia, ohľadom platnosti vyššie uvedených právnych úkonov a ich výkladu, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní na SRS SBA. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobia rozhodnutiu SRS SBA a jeho rozhodnutie bude pre nich záväzné.
4. Zmluvná strana sa napriek uzavretej rozhodcovskej zmluve môže domáhať svojho práva podaním žaloby na všeobecný súd a druhá zmluvná strana ani jej právny nástupca sa nemôžu účinne dovolávať nedostatku právomoci súdu podľa osobitného predpisu, ibaže vo veci už skôr začalo rozhodcovské konanie.
5. Spory z tejto Zmluvy možno riešiť mediáciou za podmienok stanovených zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.
Článok X. - Zoznam príloh
K tejto Zmluve boli vyhotovené tieto prílohy:
Príloha č. 1 – Podmienky
Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Článok XI. - Elektronická komunikácia
Meno a priezvisko
e-mail
Telefón
Mgr. Noémi Méhes
mehes@otpbanka.sk
0903 640 039
Mgr.Emília Lakatos
lakatos@otpbanka.sk
0903 407 264
za Klienta
Meno a priezvisko
e-mail
Telefón
Karol Farkas
obec.travnik@stonlive.sk
+421 035 7795 110
Článok XII. - Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva sa uzatvára na celú dobu trvania záväzkov z nej vyplývajúcich.
2. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, kolízne normy sa nepoužijú.
3. Klient vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy sa oboznámil s Podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, súhlasí s nimi a je v plnom rozsahu zaviazaný právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Podmienok.
4. Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza akékoľvek prípadné predchádzajúce ústne a písomné dohovory týkajúce sa predmetu Zmluvy.
5. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatné, alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, táto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť neovplyvní ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.
6. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami.
Zmluva o splátkovom úvere
financovanie projektu z fondov EÚ
číslo 3002/15/034
8
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Klient je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy zabezpečiť zverejnenie tejto Zmluvy podľa § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 pre Klienta a 2pre Banku.
9. Zmluvné strany túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že Zmluvu podpisujú slobodne, vážne, bez nátlaku a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou. Na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených za ne konať.
V Dunajskej Strede, dňa 23.10.2015 V Dunajskej Strede, dňa 23.10.2015
OTP Banka Slovensko, a.s. Obec Trávnik
....................................                                                          .................................... ...........................................
Mgr. Noémi Méhes                                                                                       Karol Farkas, starosta obce
regionálny manažér RKC JUH
 
.................................................................
Mgr. Emília Lakatos
bankár špecialista II.
Svojím podpisom potvrdzujem, že protistrana predo mnou vlastnoručne podpísala tento dokument.
 
Identifikácia protistrany bola vykonaná podľa dokladu totožnosti uvedeného v úvode tohto dokumentu.
V Dunajskej Strede dňa 23.10.2015
 
Meno a priezvisko povereného zamestnanca banky: Mgr. Emília Lakatos
Podpis .....................................................
pečiatka banky
Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.