www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej nároÄÂŤnosti budovy Materskej Å¡koly

 

 

 

Roku noviniek  

Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na r. 2019
VZN Obce Trávnik č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 6/2008 o dani za užívanie verejného p
VZN Obce Trávnik č.5 o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska
VZN obce Trávnik č.7/2018 o zásadách tvorby a hospodárenia s fondom prevádzky,údržby a opráv nájomn
VZN Obce Trávnik č. 6/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 10/2008 o úhradách za služby poskytov
VZN Obce Trávnik č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobn
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu ,,2x400 KV vedenie lokalita Veĺký Meder - štátna hra
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu ,,2x400 KV vedenie lokalita Veĺký Meder - štátna hra
VZN obce Trávnik č.2/2017 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy
VZN obce č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
VZN obce Trávnik č. 3/2017-Trhový poriadok na verejnom priestranstve v Trávniku

[1] 2 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.