www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2015

POZVÁNKA


28.04.2015

POZVÁNKA


 

 22.04.2015

UZNESENIE


23.03.2015

U Z N E S E N I E

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Trávnik

číslo I-2015 zo dňa 20.3.2015

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo:

 

Bod č. 3: schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Trávniku

Bod č. 4: schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Bod č. 5: schvaľuje za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v zložení: Szabóová Silvia, Esztergályos Ľudovít a

Gaál Eugen

Bod č. 6: schvaľuje VZN obce Trávnik č. 1/2015 o trhovom poriadku a o predaji

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce

Trávnik

Bod č. 7: určuje do školskej rady pri Materskej škole s VJM Trávnik členov, poslanca

Rajkó Attila a poslankyňu Szabóovú Silviu

Bod č. 8: schvaľuje úpravu rozpočtu obce za rok 2015

Bod č. 9: určuje výšku kaucie pri prenájme nájomných bytov v bytovom dome so súp.

č. 410 a 411, 12+8 bj. vo výške 6-násobku mesačného nájomného za byt

Bod č. 10: a) zamieta žiadosť Ladislava Nedesoczkého bytom Trávnik 170 o odpredaj

pozemku parc. registra „C“ č. 823/16 na ktorom sa nachádza rodinný

dom so súp. č. 327

b) zamieta žiadosť spoločnosti LAMIX s.r.o. so sídlom Trávnik 308 zo dňa

2.3.2015 o predaj a výmenu pozemkov v k.ú. Trávnik z dôvodu

nevýhodnosti predloženej ponuky pre obec, žiadaný pozemok obec nemá

v úmysle odpredať

c) zamieta žiadosť Tímei Véghovej trvale bytom Trávnik č. 291 zo dňa

2.3.2015 o predaj a výmenu pozemkov v k.ú. Trávnik z dôvodu

nevýhodnosti predloženej ponuky pre obec, žiadaný pozemok obec nemá

v úmysle odpredať

d) schvaľuje príspevok vo výške 100 € pre žiadateľa Szikonya Ladislav a

Eva Mišáková k financovaniu nákladov liečiv a zdravotných pomôcok

pre zdravotne postihnutú Máriu Szikonyovú

e) zamieta žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu v nájomnom

bytovom dome 8 b.j. Trávnik, ktorý podal Jozef Brezovszki bytom

Trávnik č. 18

f) zamieta žiadosť Angeliky Milkóovej bytom Trávnik 324 o pridelenie

jednorázovej dávky v hmotnej núdzi na zhotovenie elektrickej prípojky,

montáž vnútorného elektrického vedenia a na pripojenie k sieti rodinného

domu so súp. č. 324 k.ú. Trávnik, ktorého je vlastníkom

g) nevyhovuje žiadosti INERT Slovensko s.r.o. Trnava o vybudovanie

výskumno-vývojového a prevádzkového centra na zber, zhodnocovanie

a zneškodňovanie odpadov v k.ú. Trávnik

Bod č. 12: A/ stanovuje termín XVIII. Trávnických hier na 3. a 4. júl 2015

Bod č. 13: schvaľuje zaobstaranie brožúry o jedinečnej súťaži v košikárstve pod názvom

„Füssi Füles“ konanej 22.11.2014 v Trávniku slúžiaci ako propagačný

materiál v počte 100 výtlačkov za cenu 2,50 € za kus

 

Karol Farkas v.r.

starosta obce

 

 

 

 

 

Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.